Spinola Bay, St. Julian's, Malta, July 2018

Spinola Bay, St. Julian’s, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Sliema, Malta, July 2018

Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tower Road, Sliema, Malta, July 2018

Tower Road, Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Triq Mons. G. Depiro, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Il Karmnu, Tarxien, Malta, July 2018

Il Karmnu, Tarxien, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Il Karmnu, Tarxien, Malta, July 2018

Il Karmnu, Tarxien, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Il Karmnu, Tarxien, Malta, July 2018

Il Karmnu, Tarxien, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Il Karmnu, Tarxien, Malta, July 2018

Il Karmnu, Tarxien, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Marsaxlokk Bay, Malta, July 2018

Marsaxlokk Bay, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Marsaxlokk Bay, Malta, July 2018

Marsaxlokk Bay, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Marsaxlokk Bay, Malta, July 2018

Marsaxlokk Bay, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Marsaxlokk Bay, Malta, July 2018

Marsaxlokk Bay, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Gesu' Nazzarenu, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Gesu’ Nazzarenu, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Gesu' Nazzarenu, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Gesu’ Nazzarenu, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Valletta, Malta, July 2018

Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Valletta, Malta, July 2018

Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tigné Point, Sliema, Malta, July 2018

Tigné Point, Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tigné Point, Sliema, Malta, July 2018

Tigné Point, Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tigné Point, Sliema, Malta, July 2018

Tigné Point, Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Tower of the Fortina, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Pjazza Tigné, Sliema, Malta, July 2018

Pjazza Tigné, Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq Il - Kbira, Tas-Sliema, Malta, July 2018

Triq Il – Kbira, Tas-Sliema, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Dwejra Bay, Gozo, Malta, July 2018

Dwejra Bay, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Dwejra Bay, Gozo, Malta, July 2018

Dwejra Bay, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Dwejra Bay, Gozo, Malta, July 2018

Dwejra Bay, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Dwejra Bay, Gozo, Malta, July 2018

Dwejra Bay, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

St. Anna, Dwejra, Gozo, Malta, July 2018

St. Anna, Dwejra, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Gozo, Malta, July 2018

Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Ggantija, Gozo, Malta, July 2018

Ggantija, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Ggantija, Gozo, Malta, July 2018

Ggantija, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

The Ggantija Temples, Gozo, Malta, July 2018

The Ggantija Temples, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Gozo, Malta, July 2018

Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Pjazza l-Indipendenza, Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Pjazza l-Indipendenza, Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Pjazza l-Indipendenza, Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Pjazza l-Indipendenza, Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Pjazza San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Pjazza San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Pjazza San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O'Connor 2018

Pjazza San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Triq San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Triq San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq San Gorg, Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Victoria, Gozo, Malta, July 2018

Victoria, Gozo, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Comino, Malta, July 2018

Comino, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

St. John's Cathedral, Valletta, Malta, July 2018

St. John’s Cathedral, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Triq San Paul, Valletta, Malta, July 2018

Triq San Paul, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Liesse, Il-Belt Valletta, Valletta, Malta, July 2018

Liesse, Il-Belt Valletta, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Liesse, Valletta, Malta, July 2018

Liesse, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Liesse, Valletta, Malta, July 2018

Liesse, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Victoria Gate, Liesse, Valletta, Malta, July 2018

Victoria Gate, Liesse, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Victoria Gate, Liesse, Valletta, Malta, July 2018

Liesse, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Fort St. Angelo, Birgu, Malta, July 2018

Fort St. Angelo, Birgu, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Fort St. Angelo, Birgu, Malta, July 2018

Fort St. Angelo, Birgu, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Barakka Lift, Valletta, Malta, July 2018

Barakka Lift, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Barakka Lift, Valletta, Malta, July 2018

Barakka Lift, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Barakka Lift, Valletta, Malta, July 2018

Barakka Lift, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Birgu, Malta, July 2018

Birgu, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Upper Barakka Gardens, Valletta, Malta, July 2018

Upper Barakka Gardens, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Valletta, Malta, July 2018

Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Valletta, Malta, July 2018

Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018

Castille Place, Valletta, Malta, July 2018

Castille Place, Valletta, Malta, July 2018 © Tom O’Connor 2018